Programos

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AITVARAS“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2017M.

–Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
–Prioritetinė ugdymo programos kryptis – sudaryti įstaigoje palankias sąlygas vaikų socializacijai pagal jų amžių.
–Vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo principais, atsižvelgiama į amžiaus tarpsnio ypatumus, į ugdytinių patyrimą, gebėjimus, galimybes, interesus, polinkius ir poreikius, vaikų fizines, emocines ir intelektines galias.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
–Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
–Užtikrinti vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, kiekvieno vaiko mokyklinę brandą bendradarbiaujant su tėvais, švietimo pagalbos specialistais (logopedas, socialinis pedagogas, gydytojas-alergologas).

ALERGIŠKŲ VAIKŲ SAVISAUGOS UGDYMO PROGRAMA I NTEGRUOJAMA Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

–Šia programa norima kryptingai ir nuosekliai, ugdant alergiškų vaikų savisaugos gebėjimus, padėti jiems prisitaikyti prie pakitusių būties sąlygų ir užkirsti kelią alergijos paūmėjimams.
–Padėti vaikui ugdytis gebėjimus atpažinti jo sveikatai pavojingus veiksnius, padėti jam teisingai pasirinkti sveikatai svarbius ketinimus ir veiklą.
–Programos tikslas suteikti vaikams tokių šios srities įgūdžių, kurie turėtų įtakos jų mąstymui ir elgsenai.