Pedagogai

Pedagogai ir kitas personalas:
Įstaigoje dirba 25 pedagogai. Iš jų 22 auklėtojos, meninio ugdymo pedagogė, neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui), direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė. 15 pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 10 pedagogų – aukštesnįjį.

Direktorė – I vadybinė kategorija.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – I vadybinė kategorija.

Kvalifikacinės kategorijos:
9 – vyr. auklėtojos,
12 – auklėtojos metodininkės.

Medicininis personalas – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Įstaigoje dirba direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sekretorė, sandėlininkė, skalbėja, naktinė auklė, 3 virėjos, 12 auklėtojos padėjėjų, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, 3 naktiniai sargai, valytoja.

Papildoma veikla
Įstaigos pedagogai dalyvauja:

Vilniaus sveiko miesto biuro organizuojamuose konkursuose.
Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinės tarybos organizuotose konferencijose skaito pranešimus, dalyvauja parodose.
Veda seminarus ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Laisvalaikis
Moterų ansamblis: koncertuojama įstaigoje, miesto renginiuose.

Klubo „PIK-as“ įkūrimas.

Margučių marginimo vakaras.